Persoonsgegevens die we verzamelen

We hechten belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. We verzamelen en verwerken alleen informatie die u ons zelf geeft door:

 • Een formulier op onze site in te vullen
 • Ons te mailen of te telefoneren
 • Of ons op een andere manier te contacteren
 • Zo hebben we uw e-mailadres, telefoonnummer en naam, en voor sommige formulieren hebben
  we meer info nodig.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

In het kort: we gebruiken uw data alleen om u te sturen waarom u heeft gevraagd zoals info met betrekking tot uw reservatie of antwoorden op eventuele vragen of opmerkingen.

Via onze online formulieren kan u:

 • reserveren, diensten of producten bestellen
 • zich inschrijven op een van onze events of er informatie over
  aanvragen

Dat zijn dan ook de doelen waarvoor we uw data gebruiken. Eventueel kunnen we u ook contacteren voor een onderzoek naar klantentevredenheid of om info te geven over aanvullende of verwante producten en diensten.

Er zijn ook zaken die we expliciet níét doen: we geven uw gegevens nooit door aan andere organisaties. We gebruiken de informatie alleen intern. In zeer uitzonderlijke situaties verplicht een wet of rechterlijke uitspraak ons om toch info door te geven. Dat is voor elk bedrijf zo.

Voor bepaalde werkzaamheden gebruiken we tools van derden, zoals Google Analytics. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar verwerkers. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de doelen die we net beschreven.

Cookies

Net zoals elke professionele site heeft onze site cookies nodig om te kunnen werken. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

We gebruiken deze cookies hiervoor:

 • Google Analytics: om te kijken hoe goed onze site het doet. Die data zijn niet gepersonaliseerd. We houden geen informatie bij over uw individuele surfgedrag.

Bescherming van gegevens

De wet verplicht ons de nodige veiligheidsmaatregelen in te voeren. Zo vermijden we het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van persoonlijke gegevens. Uiteraard mag u ons ook gewoon even mailen of bellen als u een vraag hebt over dit privacybeleid.

Uw rechten

Voor de privacywetgeving bent u een ‘datasubject’. En elk datasubject heeft onderstaande rechten.

1. Inzage: wil u graag weten wat wij over u opslaan? Geef gerust een seintje en we
geven u inzage.

2. Rechtzetting: hebben we foute info over u? Een fout in uw adres? In uw naam?
Iets anders? U heeft het recht om uw data te verbeteren (dit kan in elke mailing
door op ‘pas uw voorkeuren aan’ te klikken) of te laten verbeteren.

3. Verzet: U wil wel in onze database blijven zitten, maar u wil niet dat we u
contacteren? Deel het ons mee. We passen uw contactvoorkeur aan.

4. Recht om de verwerking te beperken tot louter ‘opslag’: dit lijkt goed op het
vorige punt. Wat is het verschil? Bij punt 3 gaan we u niet meer contacteren,
maar we mogen u data wel nog verwerken (bijv. voor een analyse). Als u beroep
doet op dit 4de recht, dan mogen we uw gegevens alleen nog opslaan (en ze niet
gebruiken).

5. Recht om vergeten te worden: wil u helemaal uit ons bestand gewist worden? En
niet gewoon de verwerking en contactmogelijkheden beperken (recht 3 en 4).
Dan moet u gebruik maken van dit recht. We wissen u dan uit onze database. Let
op: dat is niet altijd de beste optie: als u klant bent bij ons, dan vindt u het vast
handig dat we uw gegevens kennen. Deze vergeetput-optie zorgt soms ook voor
vreemde situaties: u kan later opnieuw in de database komen, maar omdat we u
helemaal moesten schrappen, kunnen we niet meer weten dat u ons al vroeg om
geschrapt te worden. Het is beter om gebruik te maken van recht 3: Verzet.

6. Recht om u te verzetten tegen ‘profiling’ of geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens. Voor alle duidelijkheid: we passen geen profiling toe. Als we
dat wel zouden doen, dan heeft u het recht om ons te vragen dat niet te doen bij
u of om u de kans te geven het effect van die profiling met een echte
medewerker te bespreken.

7. Data-overdracht: u mag ons vragen om de data die u ons hebt gegeven aan u
over te dragen (zodat u ze kan delen met een ander). Het gaat dus om de data
die u ons zelf gaf (bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen).
Wil u een beroep doen op een van bovenstaande rechten? Laat het ons weten.
U heeft het recht een klacht in te dienen over ons privacybeleid
We tracthen 100% correct de wet na te leven in ons privacybeleid. Heeft u toch een klacht?
Laat het ons weten via tsparrenhof@gmail.com of 09 368 02 22
U kan dit ook melden bij de privacycommissie.

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren
toe aan Sparrenhof of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Sparrenhof de grootst mogelijke inspanning
leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.Sparrenhof kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sparrenhof geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Sparrenhof kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze
aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Sparrenhof verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.